Dữ liệu biên mục

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 42914
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thúy
Thông tin xuất bản: ĐHNN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: Tiếng Việt, Ngôn ngữ Hán, Tiếng Hán
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)