Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu, ứng dụng hạt gypsum phế thải chế tạo vật liệu PP/GS polyme compozit : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 42298
Tác giả: Nguyễn, Quang Minh
Thông tin xuất bản: ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: Hóa học, Vật liệu PP/GS polyme compozit, Hạt gypsum phế thải, Hóa môi trường
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)