Dữ liệu biên mục

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 38118
Tác giả: Phạm, Thị Kim Dung
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Từ khóa: vận động hành lang, Quan hệ ngoại giao, Quan hệ quốc tế, Mỹ
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Electronic Resources#Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013#Làm rõ các khái niệm có liên quan, đồng thời trình bày các yếu tốc tác động đến sự ra đời của hoạt động vận động hành lang, của các nhóm lợi ích và lịch sử phát triển của hoạt động vận động hành lang ở Hoa Kỳ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá sự tác động của (...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)