Dữ liệu biên mục

Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam, giai đoạn 1904 - 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 37279
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Từ khóa: Giai đoạn 1904 - 1945, Cuộc vận động dân chủ, Lịch sử Việt Nam, Phi thực dân hóa
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)