Dữ liệu biên mục

Combinaison de méthodes avancées de visualisation et de sélection d’information pour la fouille et l’analyse de données
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 220
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: LAMIREL, Jean-Charles; TA, Anh Phuong
Từ khóa: étiquetage des clusters, visualisation hyperbolique, visualisation hiérarchique, évaluation de qualité du clustering, clustering numérique, fouille de données, analyse de données multi-vues
Danh mục: Luận án, luận văn, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)