Dữ liệu biên mục

Chính sách của Việt Nam đối với ASEAN từ năm 2006 đến nay
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 11059
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 84 tr.
Từ khóa: Chính trị học, ASEAN, Chính sách đối ngoại, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)